21.4.2015

Eros ja Thanatos I

Lilith, John Collier 1892.

Eros ja Thanatos, seksi ja kuolema, ovat ihmisyyden avainkysymyksiä. Nykypäivänä länsimaissa molemmat aspektit ovat saaneet luonnollisesta suhtautumisesta poikkeavia tabun leimoja ja niihin liittyy kulttuurisia, kaksinaismoralistisia ulottuvuuksia. Seksi ja kuolema hallitsevat viihteen, muodin ja mainosalan tematiikkaa. Silti käytännön tasolla molempiin liittyy ongelmia, joita avaan kahdessa osassa. Tämä ensimmäinen teksti käsittelee seksiä.

Seksuaalisuuden sekulaari perusta
Seksuaalisuus on orgaanisen elämänmuodon evolutiivinen elinehto. Eläinkunnassa asia on mutkaton: lajit lisääntyvät omalla lajityypillisellä tavallaan. Ihmisten osalta tilanne on toinen. Etenkin ehkäisymenetelmien kehityksen myötä seksuaalisuus on irtautunut suurelta osin lisääntymisfunktiosta nautintofunktioon. Kulttuuriset normit ja lait eivät ole kuitenkaan kaikilta osin seuranneet muutoksen perässä.

Väitän, että yleisellä tasolla eettinen liberalismi on optimaalinen standardi, josta käsin jokainen voi määrittää oman tulokulmansa seksuaalisuuteen[1]. Näin ollen seksuaalisuutta voi toteuttaa haluamallaan tavalla edellyttäen, ettei toiminta  vahingoita muita[2]. Käytännössä tämä tarkoittaa toimijoiden välistä suostumusta ja tasavertaisuutta ikä- ja ymmärrystason osalta. Jokaisen ihmisen seksuaalisuus on yksilöllinen taipumusten ja intensiteetin suhteen. Näin ollen ei ole mahdollista, että olisi olemassa yksi ainoa tapa tai säännöstö, jonka kautta yksilöiden normit voitaisiin ulkoa käsin määrittää yksilöille sopiviksi[3]. Uskonnot ja kulttuurit ovat kuitenkin tyypillisesti pyrkineet sanelemaan yksilöiden toimintaa tällä alueella varsin voimakkaasti. Yksilö voi toki halutessaan vapaaehtoisesti alistua tiukkoihinkin standardeihin, mutta kukaan ei voi edellyttää oikeuksista luopumista toiselta.

Liberalistisen periaatteen kautta erityiskysymykset, kuten samansukupuolisten suhteet, suhteiden lukumäärät ja muunlaiset seksuaalisuuden muodot ovat yksilön itsensä harkinnassa.Tämä onkin objektiivisesti ajatellen ainoa vaihtoehto, koska seksuaaliset mieltymykset ovat subjektiivisia tarpeita. Kukaan toinen ei voi sanoa toisen puolesta, miten hänen kuuluu saavuttaa onnellisuus. 

Vallitsevien standardien yksioikoinen puolustaminen ja muiden tapojen tuomitseminen aiheuttaa yhteiskunnassa erikoista kaksinaismoralismia: toisaalta polygamia on tuomittavaa, mutta monogamia sarjassa on yleistä[4]. Polyamoria tuomitaan vääränä, ja samalla monoamorisissa suhteissa tapahtuu pettämistä[5]. Entä jos tunnistettaisiin ihmisten yksilölliset tarpeet ja tavat järjestää oma elämänsä aiemmin mainittujen ehtojen rajoissa, jolloin yksilöiden liikkumavara yksilötason järjestelyihin liittyvissä asioissa olisi vapaata?

Eksoteeriset ulottuvuudet
Länsimainen uskonnollisuus on lähinnä kristinuskon kautta lähtökohtaisesti heteromonogamian kannalla. Kirjaimelliseen Raamatun tulkintaan pyrkivät ajattelevat yleensä, että kaikki avioliiton ulkopuolella tapahtuvat seksuaalisuuden ilmenemismuodot, kuten itsetyydytys ja seurustelun aikainen seksi, ovat syntiä. Tälläinen yksioikoinen tulkinta on omiaan aiheuttamaan konfliktin yksilön ihanteen ja käytännön elämän välille. Koska ihminen on luonnostaan seksuaalinen olento, ei tarve sen toteuttamiselle häviä päättämällä. Tiukkojen näkemysten taustalla on suppea käsitys seksuaalisuudesta. Seksuaalisuus on elämän kestävä prosessi, eikä sitä voi redusoida yksittäiseen aktiin.

Perusteina seksuaalikielteisyydelle ovat esimerkiksi ajatusten "puhtauden" vaaliminen, ajatusten ja tekojen samaistaminen ja lihallisen luonnon halveksiminen Henkeen nähden. Tälläisiin ajatusmalleihin liittyy mielestäni virheellinen käsitys ihmisluonnon olemuksesta. Ajatusten patoaminen ja kieltäymys pienissä asioissa tekee nimittäin luonnollisesta asiasta ja luonnollisella tavalla toteutetusta tarpeesta kasvavan ongelman, jolloin paradoksaalisesti seksuaalisuuden tukahduttamisen pyrkimys aiheuttaa asian pysymisen mielessä normaalia enemmän. On myös viitteitä siitä, että pornon saatavuus korreloi seksuaalirikostilastoissa siten, että siellä missä pornoa on saatavilla, raiskauksia tapahtuu vähemmän[6].

Raamatusta löytyy väittämä kahden ihmisen yhdeksi lihaksi tulemisesta seksiaktin aikana[7]. Tämä mielikuvituksellinen teoria on omiaan aiheuttamaan ahdistusta kristityissä. Teorian voi toki ymmärtää runollisesti  psyykkisen siteen kuvauksena. Tällainen psyykkinen side tai kuorma voi muodostua voimakkaan emootion seurauksena, kuten rakastumisen tai vahvan negatiivisen kokemuksen tuotteena. Pelkän yhdyntäaktin tuottama maaginen liitto vaikkapa satunnaisen yhden illan suhteen seurauksena on kuitenkin pelkkää mielikuvituksellista pelottelua.

Kristilliseltä kannalta tulee väistämättä käsiteltäväksi Jeesuksen ydinsanomaan kuuluvan vuorisaarnan opetukset. Jeesus kritisoi juutalaisten tapaa tulkita lakia kirjaimen, eikä Hengen mukaan. Hän osoitti, ettei lain hengen perusteella kukaan ole syytön, joten tekopyhillä tuomitsijoilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin antaa anteeksi. Syytön heittäköön ensimmäisen kiven[8]. Samalla on ilmiselvää, ettei henkisen kasvun pyrkimyksessä kannata asettaa itselleen epärealistisia, tai jopa vahingollisia ideaaleja. Muutoin kokonaisuuden kannalta tärkeämpiin asioihin keskittymiseen käytettävä aika ja potentiaali hukkuu perustarpeiden tason viettien kanssa painimiseen.

Suurten uskontojen naisvastaisuuden teologinen pohja on myös syytä tiedostaa. Juutalaisuus, kristinusko ja islam asettavat symboliikassa ja käytännön elämässä miehen standardiksi ja naisen toisen luokan asemaan. Nainen luotiin miehen kylkiluusta avuksi miehelle, nainen houkutti miehen syömään kielletyn hedelmän. Näiden symbolisten kertomusten perusteella on muodostettu sääntöjä, kuten "nainen vaietkoon seurakunnassa" ja niin edelleen. Tämänkaltaisten myyttisten kertomusten pohjalle rakennettu teologia ja käytäntö estävät nykypäivänäkin sukupuolten tasa-arvoa, todennäköisesti enenevissä määrin[9].  

Hengellisissä yhteisöissä on ilmennyt suvaitsemattoman asenteen lisäksi yksittäisiä rikoksia. Räikeimpänä esimerkkinä mainittakoon homokielteisen evankelistan samansukupuoliseen henkilöön kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö sekä kristillisissä lahkoissa ilmenneet lasten hyväksikäyttötapaukset. Tukahdutetun ja suljetun tabuja ruokkivan ilmapiirin sijaan kannatan avointa ja sallivaa ilmapiiriä, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaiset rajat sekä yksityisyys.


Esoteerinen puoli
Esoteerisiksi luettavissa suuntauksissa on ollut halki historian niin seksuaalikielteisiä, kuin myös yltiöseksuaalisia suuntauksia. Gnostilaisista suuntauksista löytyy molempia esimerkkejä. Perustelut saattoivat olla samasta lähtökohdasta peräisin, mutta niistä vedetyt johtopäätökset johtivat vastakkaisiin sovellutuksiin. Gnostilainen lähtökohta oli yleisesti Hengen todellisuuden korostaminen materiaalisen maailman illusoriseen luonteeseen nähden. Koska materian ajateltiin olevan illuusiota ja turhaa, saattoi siihen suhtautuminen aiheuttaa äärimmäisiä toimia. Samanlaisia vastakkaisia koulukuntia löytyy itämaispohjaisista järjestelmistä. Tantriset koulukunnat ovat seksuaalisuuteen pohjautuvista järjestelmistä tunnetuimpia. Teosofispohjaisissa näkemyksissä voi olla mukana tavoite aseksuaalisesta tilasta, kuten esimerkiksi Pekka Ervast ajatteli. Vaikka tavoite voi olla ajateltu monen jälleensyntymän aikana saavutettavaksi, voi etsijä haluta nopeuttaa kehitystään välittömästi, arvatenkin huonoin tuloksin.

Ääripäisistä sovellutuksista en voi sanoa muuta, kuin että kukin etsiköön totuutta valitsemallaan tavalla ja pitäköön sen mikä kestää. Yksilölle luontevin vaihtoehto toimia on useimmiten oikein, kunhan taipumuksen toteuttamiseen ei sisälly kärsimystä itselle tai muille. Skeptisyys on paikallaan, kun yritetään valjastaa seksuaalisuus henkiseen kasvuun -  oli kyse pidättäytymisestä, askeesista tai seksuaalisuuden korostamisesta[10].

Esoteerisessa filosofiassa maskuliinisuus (aurinko) ja femiinisyys (kuu) voidaan nähdä vastakkaisina, toisiaan täydentävinä prinsiippeinä. Symbolisesti näiden prinsiippien yhtyminen täydentää monadin, jonka jälkeen monadi on androgyyni olento. Koska monadi on täydellistynyt ja kokonainen, on se vapautunut luonnon kiertokulusta ja siten aseksuaali[11]. Luonnollisesti tämä on hyvin runollinen ja symbolinen allegoria. Tämänkaltaiset symbolit voivat olla ongelmallisia eksoteerisissa yhteyksissä, kun huomioidaan epätasa-arvon toteutuminen historiassa ja nykypäivänä. Symbolisia ja allegorisia merkityksiä ei ole yleensä mahdollista tai suotavaa soveltaa käytännön elämään. Tämänkaltaisten väärinymmärrysten välttäminen on yksi syy, miksi ero eksoterian ja esoterian välillä on perusteltu; jos tämänkaltaiset arvostelmat miehen ja naisen asemasta siirretään sellaisenaan reaalitodellisuuteen, syntyy vääjäämättä epätasa-arvoinen asetelma.

____________
[1] Tarkemmin aiheesta: Tommi Paalasen tuore väitöskirja Vapaus ja seksuaalisuus : Tutkielmia liberaalista etiikasta
[2] Vahingoittamisen periaatteessa poikkeuksena seksuaalisuuden muodot (esim. bdsm), joissa tästä poiketaan sovitusti ja yhteisymmärryksessä
[4] Moniavioisuus ja yksiavioisuus. Tosiasiallisesti suomessa (avio)erot ovat yleisiä, suhteissa on lapsia ja suhteiden jälkeen muodostetaan uusia suhteita. Uusioperhejärjestelyt muodostavat laajojakin suhdeverkostoja. Uusioperheessä eronneiden vanhempien suhteet voivat olla kuitenkin tulehtuneet, joten millä perusteella toimiva polysuhde on huonompi, kuin huonosti toimiva uusioperhe (tai perinteinen monoperhe)?
[5] Loppujen lopuksi jokaisen (pari)suhteen säännöt on erikseen määriteltävä. Toisessa suhteessa vastakkaisen sukupuolen kohtaaminen yksityisesti ei ole ok, skaalan vastakkaisessa päässä suhteen ulkopuoliset suhteet on ok. Lopunperin pettämistä on ainoastaan parisuhteen sisällä erikseen määritellyn sopimuksen rikkominen. Silti erilaisia arvioita toisten toiminnasta tehdään, vaikka nämä määritellyt sopimukset eivät ole tiedossa.
[6] Porn up, rape down, Anthony D’Amato
[7] Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". -1.Kor 6:16
[8] Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?" ... Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä"... Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?" Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee". -Joh 8:3-11
[9] Vaikka länsimaat sekularisoutuvat, maailma uskonnollistuu väestönkasvun myötä. Esim. Kristinuskon kannattajien painopiste tulee siirtymään Saharan eteläpuoleiselle alueelle.
[10] Ajatus pätee myös mm. ravintoon, päihteisiin, liikuntaan ym. välineellisten metodien kautta tavoiteltavaan henkiseen kasvuun. Epäilemättä mainittujen asioiden kanssa toimiminen suunnitelmallisesti (tai vähemmän suunnitelmallisesti) voi edesauttaa (tai haitata) yleistä hyvinvointia, ja vaikuttaa sitä kautta henkiseen kasvuun, mutta se on maalaisjärjelläkin ymmärrettävä asia.
[11] Jungilaisittain on kyse animan ja animuksen liitosta.   
Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa. -Matt 22:30.  
Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä; mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä. ... Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Soisin kaikkien ihmisten olevan niinkuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen. Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin. Mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa. -1.Kor 7:1-9.
Tämänkaltaisen ajattelutavan kirjaimellinen tulkinta on johtanut aseksuaalisuuden ja asketismin tavoitteluun niin eksoteerisissä, kuin esoteerisissäkin tulkinnoissa erilaisin perusteluin. Mm. harhaoppiseksi syytetty kirkkoisä Origenes kastroi itsensä.

6 kommenttia:

 1. Erinomainen kirjoitus!

  VastaaPoista
 2. Kaiken kaikkiaan hyvä teksti; itsekin olen muuttanut näkökantojani viime aikoina hieman liberaalimpaan suuntaan, mitä tulee seksuaalietiikkaan. Hienoa myös nähdä, että kristittynä itseään pitävä osaa suhtautua kriittisesti mm. abrahamisten uskontojen naiskielteisyyteen ja sen vakaviinkin seurauksiin, tähänhän liittyy myös eksoteerisen monoteismin sekularisoitumisen seurauksena syntynyt luonnon "raiskaamisen" eetos, jossa luonto edustaa materiaa l. dualistisen metafyysisesti käsitettynä naiseutta ja toiseutta Henkeen nähden.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eettinen liberalismi on hyvä yleisperiaate, kun taustalla on vahva ymmärrys yksilöliden tarpeiden moninaisuudesta sekä näitä tarpeita rajoittavista rajapylväistä.

   Ymmärrän rinnastuksesi symbolisena väittämänä, mutten näe asioissa reaalista kausaalisuhdetta.

   Poista
 3. Reaalisen kausaalisuhteen voi mielestäni löytää siten, että juutalais-kristillinen ajatus ihmisestä luomakunnan kruununa, jolle maapallo on annettu hyödynnettäväksi ja hyväksi käytettäväksi, on säilynyt valistuksellisessa ja sekulaarissa humanismissa ja kapitalismin eetoksessa, jos kohta ajatus on väärinkäsitetty; alkuperäinen ajatushan lienee ollut, että maapallo flooraineen ja faunaineen on annettu ihmisen suojeltavaksi ja huolehdittavaksi. Myös henki-sielu-ruumis -triadin latistuminen pelkäksi materialistiseksi ruumiiksi, ja triadin ympärikääntyminen siten, että hengestä (jota ei edes tunnusteta, mutta joka silti vaikuttaa taustalla) on muodostunut aineellisuuden instrumentti, on myös mielestäni nähtävissä pidäkkeettömän luonnon hyväksikäytön taustalla. Aine ja luonto nähdään täten vain jonain sellaisena, mitä ihminen voi käyttää hyödykseen; taustalla vaikuttaa mainitsemani "kristillinen" dualismi, vaikka henkiyhteys onkin kielletty ja unohdettu ja roolit kääntyneet ympäri.

  Vähän sekavasti selitetty, mutta voin yrittää tarkentaa jos sille on tarvetta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Oikein hyvä tarkennus! Näin avattuna esittämäsi näkökanta on perusteltu & selkeä.

   Poista